Sprache ändern:
Deutsch Polnisch Sorbisch
 
0355-792829
 

Powěsći ze Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu

 

Co pópšawem gótujo rěcna šula w toś tom casu korony?

Pó kazni pśeśiwo koronje w Bramborskej wót 13. měrca nejdeje wšykne ludowe wusoke šule a druge kubłańske wenkašulske institucije źěłaś a su zakazane. To groni konkretnje, až w rumnosćach Chóśebuskeje rěcneje šule a na městnje w serbskem sedleńskem rumje žedne zarědowanja a kurse se njewótměju. Nalětny semester jo se zachopił južo w februaru a skóro wšykne rěcne kurse su chopjali a su něnto pśetergnjone wesrjejź. W toś tej situaciji jo dał jadno wokognuśe cakanja a pśemyslenja, kak dalej, pśeto nichten njejo weźeł, kak dłujko to trajo. Ale sobuźěłaśeŕki rěcneje šule su sebje jasnje byli, až tak lažko njebuźo šula do stojanja pśiś, pśedewšym su južo woblubowane zarědawanje ”Serbskego wótpołdnja” a jězd do Pólskeje stej musałej wupadnuś korony dla. Nejžpjerwjej k jatšam su wšykne aktiwne wobźělniki rěcnych kursow dostali jatšowne póstrowy wót šule, zwězano z małymi rěcnymi nadawkami. Teke na internetowem boku rěcneje šule su sobuźěłaeŕki nadawku za serbšćinu a pólšćinu stajali, aby kuždy mógał tam dalej zwucowaś. Samo jaden mały film k wokablam k nałogoju mólowanja serbskich jatšownych jajow móžoš tam namakaś, źěk jadneje pilneje ceptaŕki, kótaraž wumějo z dobreju techniku to zwónoźeś.

Pó pódlejźenju koronowego zakaza jo rěcna šula pśiducy wjeliki nadawk měła, kak móžomy naš nalětny semester bejne pórědnje skóńcyś? Južo wjele pśednoskow a teke fotowe a wuměłstwowe  źěłarnja su musali wupadnuś. Togodla smy do kontakta pśišli z wšyknymi ceptaŕkami a ceptarjami, aby se pšašali lěc wóni wiźe zgromadnje z šulu wudrogu, kurse weto digitalnje abo z nadawkami na papjerje do kóńca wjasć. To by było pón jano wót doma móžno a wósobińske kontakty z kuždym wobźělikom jadnučkego kursa muse organizěrowane byś. Skóro wše ceptarje su zwólne byli z teju wariantu a su se procowali w jadnej abo drugej formje nadawki wuźěłaś a dalej daś na kursistow. Cełe nowe ideje pśedewześa wucby su se naraźili, tak na pśikład z whatsapp-wideo-šaltungami w jadnotliwych kupkach abo per mejlki z pózdźejnym telefoniskim kontaktom z kuždym. Teke kursisty su dobrowólnje pśigłosowali kurse dalej gótowaś, młoge su wót samego se pšašali a sebje žycyli dalej serbsku rěc nawuknuś. Weto njedobrych wumjenjenjow smy něnto móžny puś namakali za našych rěcnych wobźělnikow serbsku a pólsku wucbu dalej pśewjasć a se naźejamy, až w nazymje su lěpše wumjenja za źěło rěcenej šule.